top of page

תכניות העשרה מבית ארכיטקט פועלות 25 שנה בבתי ספר במסגרת תל"ן ותכנית קרב למעורבות בחינוך. העשרה מבית ארכיטקט פותחת דלת אל מקצועות העתיד ואל המרחב הדיגיטאלי המתפתח במהירות.

התכניות כולן רב תחומיות, רלוונטיות לחיי התלמידים, מלהיבות, מבוססת על למידה שיתופית, יצירתית ומעודדות ליזמות ומנהיגות.

התוכניות בהתאמה למיומנויות דמות הבוגר כפי שפורסמו ע"י משרד החינוך 5/21.

bottom of page