top of page

סדנה שנייה

משימה לתלמידי בית ספר יהל"ם

דוד וגולית

משימה לתלמידי בית ספר היובל

תיבת נוח

משימה לתלמידי בית ספר יצחק רבין

יוסף וכותונת הפסים

משימה לתלמידי בית ספר המגינים

יונה והלוויתן

משימה לתלמידי בית ספר רתמים

מגילת אסתר

משימה לתלמידי בית ספר מוריה

קריעת ים סוף

משימה לתלמידי בית ספר שקד

דניאל בגוב האריות

משימה לתלמידי בית ספר שירת הים

משה והסנה הבוער

משימה לתלמידי בית ספר דביר

בריאת העולם

משימה לתלמידי בית ספר אופק

מגדל בבל

משימה לתלמידי בית ספר שחר

כיבוש יריחו

משימה לתלמידי בית ספר הרא"ה

חלום יעקב

סדנה ראשונה

בינה מלאכותית ככלי להעצמת בינה אנושית בארכיטקט

bottom of page